Είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο μπορεί να διατηρηθεί ο μεταμοσχευμένος νεφρός. Πολλοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την διάρκεια. Κάποιοι νεφροί διατηρήθηκαν 25 χρόνια και περισσότερο. Κατά μέσο όρο, σχεδόν οι μισοί από τους μεταμοσχευμένους νεφρούς λειτουργούν για περισσότερο από 10 χρόνια. Αν το μόσχευμα πάψει να λειτουργεί, θα χρειαστεί η επανένταξη σε κάποια μορφή κάθαρσης.