Επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο συντονισμού μεταμοσχεύσεων, με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ή με τον νεφρολόγο σας.