Αν ο υποψήφιος δότης αποφασίσει να μην δωρίσει, η ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων θα τον υποστηρίξει και θα σεβαστεί αυτή του την απόφαση. Θα βοηθήσουν επίσης τον άνθρωπο να επικοινωνήσει την απόφασή του στον υποψήφιο λήπτη και τα μέλη της οικογένειάς του με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθεί η αρμονία.