Η σύνδεση με το μηχάνημα αιμοκάθαρσης γίνεται με πολλούς τρόπους. Η πιο κοινή μέθοδος που παρέχει μόνιμη δίοδο στην ροή του αίματος για την αιμοκάθαρση είναι μέσω μιας εσωτερικής σύριγγας στο μπράτσο. Αυτό βέβαια απαιτεί την χειρουργική σύνδεση μιας αρτηρίας με μια φλέβα. Όταν αυτές ενώνονται, η μεγαλύτερη αιματική ροή προκαλεί την μεγέθυνση της φλέβας. Έτσι μπορούν οι βελόνες να μπαίνουν στην μεγεθυνμένη φλέβα και να συνδέονται οι ασθενείς με το μηχάνημα αιμοκάθαρσης.

Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης στην αιματική ροή είναι η εισαγωγή ενός εσωτερικού μοσχεύματος. Με αυτή την διαδικασία μια αρτηρία συνδέεται χειρουργικά με μια φλέβα μέσω ενός μικρού ειδικού μαλακού σωλήνα που τοποθετείται υποδόρια. Οι βελόνες μπορούν να εισέρχονται μέσα σε αυτό το μόσχευμα.

Κάποιες φορές, όταν είναι απαραίτητη η άμεση ένταξη στην αιμοκάθαρση, ή όταν οι φλέβες του μπράτσου είναι πολύ ασθενείς για να παρέχουν αρκετό αίμα για την αιμοκάθαρση, χρησιμοποιείται ένας κεντρικός φλεβικός καθετήρας. Ένας μαλακός πλαστικός σωλήνας τοποθετείται χειρουργικά μέσα σε μια μεγάλη φλέβα στον λαιμό ή κάτωθεν του οστού της κλείδας. Αυτή η μέθοδος είναι συνήθως προσωρινή μέχρι να ετοιμαστεί μια μόνιμη προσπέλαση.